Regulamin świadczenia usług przez serwis Intplay.pl

Regulamin określa zasady świadczenia przez Intplay usługi, polegającej na udostępnianiu Usługobiorcom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do zarządzania treścią strony internetowej oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania. Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Usługobiorcę warunków niniejszego regulaminu.

 

§ 1 DEFINICJE

Usługa - usługa udostępniania systemu Intplay na okres abonamentu
Usługobiorca - podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usługi lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa
Oprogramowanie - aplikacja internetowa zainstalowana na serwerach dzierżawionych przez Intplay, służąca do zarządzania treścią strony internetowej, udostępniona Usługobiorcy jako część integralna Usługi
Panel administracyjny - aplikacja internetowa służąca do zarządzania Oprogramowaniem, udostępniona Usługobiorcy jako część integralna Usługi
Regulamin - niniejszy regulamin usługi udostępniania systemu Intplay

 

§ 2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Intplay świadczy odpłatnie usługi drogą elektroniczną polegającej na:
  • udostępnieniu przez Intplay Usługobiorcy możliwości korzystania z Oprogramowania zainstalowanego na serwerach dzierżawionych przez Intplay, za pośrednictwem sieci informatycznych (Internetu)
  • wykonywaniu czynności technicznych, administracyjnych i zarządczych związanych z Oprogramowaniem i zapewnieniu Usługobiorcy bezproblemowego korzystania z Oprogramowania
 2. Korzystanie z Oprogramowania odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci informatycznych (Internetu). Usługobiorca nie ma możliwości instalacji Oprogramowania na swoim komputerze lub serwerze.
 3. Intplay nie jest stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek kontaktów, transakcji i innych czynności faktycznych lub prawnych ani wynikających z nich stosunków faktycznych lub prawnych pomiędzy Usługobiorcą a jego Klientami. Nie wykonuje żadnych czynności związanych w szczególności z korespondencją z Klientami oraz zawieraniem i wykonywaniem umów. Intplay udostępnia jedynie Usługobiorcy narzędzie (Oprogramowanie) do wykonywania tych czynności.

 

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treści i informacje opublikowane na stronie internetowej, które nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz prawa obowiązującego w krajach, w których udostępniana jest strona.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmiany plików odpowiadających za wygląd i funkcjonowanie strony internetowej, oraz wykorzystanie we własnym zakresie funkcjonalności Oprogramowania, których niepoprawne wykorzystanie może negatywnie wpływać na stabilność i jakość działania strony internetowej.
 3. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim.

 

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI Intplay

 1. Intplay zobowiązuje się do świadczenia Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 2. W przypadku, gdy okaże się niezbędne, osoby wskazane przez Intplay będą upoważnione do dostępu do Oprogramowania, w celu świadczenia pomocy technicznej, w oparciu o hasło i login udostępnione w tym celu przez Usługobiorcę.
 3. Intplay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępniania przez Usługobiorcę hasła i loginu do Oprogramowania osobom trzecim.
 4. Intplay ma prawo publikować informacje o Oprogramowaniach na wybranych stronach internetowych opisujących Usługę, w tym na liście realizacji. Na żądanie Usługobiorcy Intplay zobowiązuje się do usunięcia tych informacji.

 

§ 5 FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI

 1. Intplay ma prawo rozwijać Usługę oraz wdrażać jej nowe wersje, które mogą poszerzać możliwości Usługi oraz modyfikować zakres funkcjonalności.
 2. Kod źródłowy oraz baza danych Oprogramowania są niedostępne dla Usługobiorcy. Wyjątek stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach Panelu administracyjnego.
 3. Intplay wykonuje cykliczne kopie zapasowe danych Usługi
 4. Elementem integralnym wyglądu strony internetowej jest nieusuwalna stopka zawierająca informacje pozwalające zidentyfikować Usługę oraz Intplay wraz z odsyłaczami do stron wybranych przez Intplay. Usługobiorca jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia lub ukrycia tego elementu.

 

§ 6 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Intplay udziela Usługobiorcy odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu.
 2. Korzystanie z Usługi może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Usługobiorcę z innych usług Intplay – usługi Domeny internetowej oraz usługi Indywidualnej szaty graficznej.
 3. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania.
 4. W trakcie trwania Usługi, Usługobiorca ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Intplay.
 5. W wypadku zalegania przez Usługobiorcę z płatnościami o dłużej niż 7 dni Intplay jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem usług na rzecz Usługobiorcy i zablokowaniem dostępu do Usługi, do czasu uregulowania przez Usługobiorcę zaległej należności.
 6. Usługobiorca, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie Usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora usługi rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 14-dniowego) terminu.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usługi.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: info@Intplay.
 3. Intplay rozpatruje reklamację Usługobiorcy w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Usługobiorcy pocztą drogą elektroniczną.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Intplay może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Usługobiorcy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. W przypadku jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Usługobiorców korzystających z Usługi w ramach okresu abonamentowego, Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Usługobiorcę.
 3. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony www.intplay.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Usługobiorcy istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.
 4. W przypadku niespełnienia przez Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Intplay ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi przez Usługobiorcę do momentu dopełnienia przez Usługobiorcę wszystkich wymogów określonych w Regulaminie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Administratora.